Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden HollandStyle (shop)

Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen en alle Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van Producten via de website HollandStyle (shop) en andere diensten.
 2. Door het aangaan van een aankoop op de website van HollandStyle (shop), ongeacht welk communicatiemiddel je gebruikt, betekent dat deze Algemene Voorwaarden worden aanvaard.
 3. Wijzigingen ten opzichte van de aangegane Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij Schriftelijk zijn bevestigd door HollandStyle (shop). Mondelinge afspraken of toezeggingen van HollandStyle (shop) zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door HollandStyle (shop).
 4. Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 5. HollandStyleShop.nl heeft het recht haar betalings- en/of leverings voorwaarden te wijzigen.

Definities

 1. Consument: de natuurlijke persoon die met HollandStyle (shop) de Overeenkomst heeft gesloten.
 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 3. Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de Producten door HollandStyle (shop) aan de Klant.
 4. Schriftelijk: op schrift of per e-mail.
 5. Producten: de producten die door HollandStyle (shop) in aanbod worden gebracht op de website.
 6. Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, naburige rechten en rechten met betrekking tot knowhow.
 7. Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle aangeboden artikelen van HollandStyle (shop)l en wederpartijen , alsmede de door HollandStyle (shop) opgegeven prijzen (verzending), zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat er een inschrijving heeft plaatsgevonden en een artikel is gekocht door de Consument en deze door HollandStyle (shop) Schriftelijk is bevestigd.
 3. Feitelijke uitvoering door HollandStyle (shop) of een door HollandStyle (shop) verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van HollandStyle (shop) beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.
 4. Indien niet binnen 14 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn HollandStyle (shop) en de afnemer hieraan gebonden.
 5. HollandStyle (shop) heeft te allen tijde het recht om een bestelling die niet betaald is of niet vertrouwd te weigeren en opnieuw aan te bieden.
 6. De Consument garandeert dat de door hem of haar in de aanvraag aan opgegeven informatie juist en volledig is. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Uitvoering van de Overeenkomst

 1. HollandStyle (shop) zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met Consument Schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de website en/of in de bevestiging e-mail binden HollandStyle (shop) niet.
 3. Consument zal wijzigingen van adres- en andere Persoonsgegevens, persoonlijk moeten doorgegeven aan HollandStyle (shop), tenzij direct veranderd wordt bij aankoop. Alle gevolgen die voortvloeien uit niet tijdige melding van (adres)wijzigingen, komen geheel voor rekening en risico van de Klant.

Levering

 1. Alle door HollandStyle (shop) genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan HollandStyle (shop) bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 2. Overschrijding van de door HollandStyle (shop) opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Consument nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende Overeenkomst.
 3. Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) werkdagen heeft de Consument het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de Consument HollandStyle (shop) schriftelijk te berichten. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen zeven (14) werkdagen na de kennisgeving aan de Consument geretourneerd.

Prijzen

 1. Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s inclusief BTW, en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Alle prijzen en tarieven genoemd op de website en mailings van HollandStyle (shop) zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling aan HollandStyle (shop) van de verschuldigde prijs plaats door middel van een betaling per online betalingsopdracht/factuur. De Consument heeft niet de bevoegdheid tot verrekening. HollandStyle (shop) kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien HollandStyle (shop) van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de Consument of de aard van de relatie met de Consument hiertoe aanleiding geven.
 2. Indien de Klant nalatig blijft de vordering te voldoen, heeft HollandStyle (shop) het recht de bestelling te annuleren.
 3. HollandStyle (shop) is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in geval de Consument zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst toerekenbaar niet nakomt.
 4. De Consument ontvangt zijn/haar artikel nadat de betaling bij HollandStyle (shop) is binnen gekomen en goedgekeurd.

Ontbinding

 1. Nadat de Consument het gekochte artikel heeft ontvangen, is HollandStyle (shop) niet meer verantwoordelijk en aansprakelijk voor het product.
 2. Komt een pakket retour door een onjuist opgegeven adres van de klant, dan worden de verzendkosten in rekening bij de klant gebracht inclusief eventuele kosten voor bestelling.
 3. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 4. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan HollandStyle (shop) kenbaar heeft gemaakt.
 5. In geval van ontbinding conform zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen met HollandStyle (shop). Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan HollandStyle (shop)bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Reclame en garanties

 1. Consument heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de Consument HollandStyle (shop) daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden
 3. HollandStyle (shop) biedt voor haar eigen producten geen garanties.

Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

 1. Elke aanspraak van de Consument ter zake van geleverde Producten vervalt bovendien, indien: – de Producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van HollandStyle (shop); – de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de Producten; – HollandStyle (shop) niet terstond door de Consument in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen; – de Consument niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.
 2. Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft HollandStyle (shop) de keuze hetzij de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe Producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

Gebruik website

 1. Alle auteursrechten en overige Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de website van HollandStyle (shop) en berusten bij HollandStyle (shop). De Consument en gebruikers van deze website erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen).
 2. HollandStyle (shop) draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de website van HollandStyleShop.nl, die van derden afkomstig zijn.

Privacy/verwerking van Persoonsgegevens

 1. HollandStyle (shop) zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Aansprakelijkheid

 1.  HollandStyle (shop) is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de website, het (onjuiste) gebruik van de website door de Klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de Consument. HollandStyle (shop) is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de door haar geleverde Producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de Consument.
 2. Schade die naar het oordeel van de Consument te wijten is aan de opzet of grove schuld van HollandStyle (shop), dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen zeven (7) dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk aan HollandStyle (shop) te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van HollandStyle (shop), komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Consument aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
 3. HollandStyle (shop) is gerechtigd bij de uitvoering van Overeenkomsten gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij door middel van onderaanneming, hetzij door middel van tijdelijke inhuur van personeel. Deze derden zijn bevoegd als medewerker van HollandStyle (shop) te handelen bij het uitvoeren van de Overeenkomst.
 4. De bepalingen omtrent de aansprakelijkheid, gelden mede voor deze derden.

Overmacht

 1. Indien HollandStyle (shop) als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar toerekenbaar is, verhinderd is of in ernstige mate bemoeilijkt is om enige verplichting na te komen, dan is HollandStyle (shop) gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat de Klant jegens HollandStyle (shop) enige aanspraak heeft. Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden geduurd heeft, is zowel Consument als HollandStyle (shop) gerechtigd om de Overeenkomst Schriftelijk te beëindigen, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

 

HollandStyle (shop)